Strafferabatt ved tilståelse

STRAFFERABATT VED TILSTÅELSE 
 
 
Tilståelse i forbindelse med straffesaker gir i utgangspunktet mildere straff. Dette følger av straffeloven § 59 annet ledd. Strafferabatten kan innebære en reduksjon av straffen med inntil en tredjedel, men normalt ligger nedsettelsen mellom 15% og 30%.
 
Vilkåret for å få nedsatt straff er at tilståelsen har kommet tidlig i saken og at den er uforbeholden. Det innebærer således en belønning for å forklare sannheten og lette politiets etterforskning. En tilståelse kan også ha betydning for fornærmede fordi vedkommede slipper følelelsen av ikke å bli trodd. Dette kan bidra til at straffen blir lavere.
 
Ved vinningskriminalitet vil det bli lagt spesielt vekt på en tilståelse som kan bidra til å bringe utbyttet av den kriminelle handling tilbake til sin rette eier.
 
Det er ofte tungt å innrømme et straffbart forhold. Spesielt gjelder dette hvis man er uforberedt på hva som kommer og politiet presser på for å få en forklaring raskt. Dersom du er mistenkt i en straffesak og blir innkalt til avhør anbefaler vi at du ber politiet om å gjøre rede for hva saken gjelder før avhøret. Da får du mulighet til å tenke deg om før du blir avhørt. På grunn av ordningen med strafferabatt vil det i mange saker være fornuftlig å innrømme forholdet og bli ferdig med saken. Dersom tilståelsen kommer sent i saken vil politiet/påtalemyndigheten kunne bruke dette som argument for at strafferabatten bør bli mindre.